หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us ยินดีต้อนรับ อบต.ประดู่ยืน ; โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชน วันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2560


วัดทุ่งสามแท่ง
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ อน 0023.3/ว 286 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
แบบประเมินการตรวจสุขภาพการคลังท้องถิ่น  [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 278 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 147 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 310 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน มิ.ย.62) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 233 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 242 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
ไม้กลึง
น้ำปลาแท้สูตรโบราณ
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 213 
โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลประดู่ยืน ปี3 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 178 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบ [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายข้างประปาหมู่บ้าน [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้านนายอวยชัย บุญยงค์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเทิง นาคสิงห์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ราคากลางโครงการต่อเติมถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายกฤษ ลำดวน [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล หมุ่ที่ 10 สายทางเข้าลานตาก [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศสัญญาโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผักกาด-บ้านหนองแหน หมู่ที่ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ด้วยว [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคพร้อมติดตั้งเครื่องส [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกาด-บ้านหนองแ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 56 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต.ประดู่ยืน [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0  
อบต.ประดู่ยืน (29 พ.ค. 2562)    อ่าน 5318  ตอบ 6  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 721  ตอบ 0  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2553
 
 
 
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ประดู่ยืน อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โทร : 056-989-603, 089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603 
จำนวนผู้เข้าชม 2,702,415 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com