หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
นางสาวศิริลักษณ์ พรคง
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ประดู่ยืน
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรที่ปลอดภัย
เสริมรายได้ให้มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องโปร่งใส
พัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศ
สถาบันศึกษาในตำบลเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถาน แหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในตำบลประดู่ยืน
สถานบริการด้านสุขภาพในตำบลประดู่ยืน
1
2
3
4
5ยินดีต้อนรับ อบต.ประดู่ยืน ; โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชน วันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2560


วัดทุ่งสามแท่ง
 
แจ้งมาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
 
ไม้กลึง
น้ำปลาแท้สูตรโบราณ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน และ สมาชิกสภาองค์การ [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่งตัวแทนผู้สมัครแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประจำ ณ ที่เลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
เรียนเชิญคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
มอบถุงยังชีพให้ผู้กักกันตัว Home Quarantine หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักกาด ต.ประดู่ยืน [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 517 
โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลประดู่ยืน ปี3 [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 526 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริ [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ การสังเกตการณ์การลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้งของตัวแทนผู้สมัคร [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนและสมาชิ [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์สถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน [ 10 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนแล [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 99 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนและสมาชิกสภาองค์การบริห [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนกจำนวนเงินค่าใช้จ่ [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแหน-บ้านเขาดิน ม.6 บ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
 
 
อบต.ประดู่ยืน (1 ก.ย. 2564)    อ่าน 5963  ตอบ 6  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 258  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 279  ตอบ 0  
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2553
 
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ประดู่ยืน อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ :056-989-603,081-266-6509 โทรสาร : 056-989-603
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-989-603,
081-266-6509
จำนวนผู้เข้าชม 7,987,578 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10