หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
 
      สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
สถานีอนามัยบ้านหนองแหน สังกัดโรงพยาบาลลานสัก
สถานีอนามัยบ้านทัพยายปอน สังกัดโรงพยาบาลทัพทัน
      อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
โรงสี จำนวน 2 แห่ง
ลานตากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 5 แห่ง
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประดู่ยืนนับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถานได้แก่
  วัดป่าคา หมู่ที่ 1
  วัดประดู่ยืน หมู่ที่ 2
  วัดบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4
  วัดหนองผักกาด หมู่ที่ 7
  วัดบ้านหนองแขมใหม่ หมู่ที่ 8
  สำนักสงฆ์วัดเก่าหนองแขม หมู่ที่ 8
  วัดทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 12
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็น
         1.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพยายปอน หมู่ที่ 1  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ยืน หมู่ที่ 2
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม หมู่ที่ 3  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 7  
         2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน แห่ง ได้แก่
ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ระดับชั้น
  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน หมู่ที่ 1 อนุบาลถึงประถมศึกษา  
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 12 อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 7 อนุบาลถึงประถมศึกษา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ 2 ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
 
          ประชากรในตำบลประดู่ยืน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว โพด มันสำประหลัง อ้อย เป็นต้น และนับถือ ศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การตั้งถิ่นฐาน ของประชากรตำบลประดู่ยืนมีลักษณะการ ตั้งบ้านเรือนแบบชนบทโดยทั่วไปเป็นแบบ กระจายตามพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง และตามเส้นทางคมนาคมภายในตำบล  
          ประชาชนตำบลประดู่ยืน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว โพด มันสำประหลัง อ้อย ฯ โดยรายได้ของ ประชากรส่วนใหญ่จะมีรายได้ประจำจาก การขาย พืชผลทางการเกษตรรายได้ไม่แน่ นอนขึ้นอยู่ กับราคาพืชผลและการส่งออก เป็นสำคัญ  
 
เกษตรกรรม 80 %
 
อุตสาหกรรม การบริการ การค้าขายรับจ้างทั่วไป รับราชการ 10 %
 
ว่างงาน 10 %
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โทร : 056-989-603, 089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603 
จำนวนผู้เข้าชม 2,861,025 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com