หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียน

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 6,431 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
   
   
 
    ในเขตตำบลประดู่ยืน มีประปาหมู่บ้าน ใช้ครบทุกครัวเรือน     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล จำนวน 1 แห่ง
                  อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
           ตำบลประดู่ยืนมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความ งดงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการ เกษตรที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่นิยมของคนไทย ได้แก่ ข้าวปลอดสาร พิษ ข้าวโพด อ้อย ฯ  
 
 
           ประชากรในตำบลประดู่ยืน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว โพด มันสำประหลัง อ้อย เป็นต้นและนับถือ ศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การตั้งถิ่นฐานของ ประชากรตำบลประดู่ยืนมีลักษณะการตั้งบ้าน เรือนแบบชนบทโดยทั่วไปเป็นแบบกระจาย ตามพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง และตาม เส้นทางคมนาคมภายในตำบล  
  พื้นที่ของตำบลประดู่ยืนเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร
  ตำบลประดู่ยืนสามารถทำนาได้ปีละ 3 ครั้ง
  ผู้นำตำบลประดู่ยืน มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนที่ยั่งยืนได้
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โทร : 056-989-603, 089-961-8672 โทรสาร : 056-989-603 
จำนวนผู้เข้าชม 2,860,958 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com